Ajankohtaisia uutisia

PÄÄMINISTERI ANTTI RINNE EI PETTÄNYT SAVONLINNALAISIA


Tämä siksi, ettei totuus unohtuisi.....
Kesällä 2018 SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vieraili Savonlinnassa ja lupasi tukea kaupunkia mikäli SDP on pääministeripuolueena tulevassa hallituksessa. Samalla hän ihmetteli Sipilän hallituksen haluttomuutta ja kyvyttömyyttä huolehtia maan tasapuolisesta kehittämisestä, sekä aktiivisesta aluepolitiikasta.

Nyt herääkin kysymys, että mikä esti Keskustan Etelä-Savolaisen ministerin ja Savonlinnalaisen kansanedustajan ajaa tukipaketti läpi jo silloin, kun nyt sitä hehkutetaan heidän aikaansaannoksekseen.

Sipilän hallitukselta tukipakettia ei tullut, hän petti Savonlinnalaiset.
Savonlinnan demarit ovat aktiivisella työllään vaikuttaneet SDP:n keskeisiin päättäjiin ja tuoneet esille Savonlinnan ongelmat OKL:n siirron jälkeen jo ennen eduskuntavaaleja 2019. Ymmärtämys Savonlinnalle on ollut olemassa ja demarit ovat voineet luottaa omiin ministereihin ja kansanedustajiin.

Voitiin odottaa tekoja, ei pelkkiä puheita.
Eduskuntavaalien jälkeen puolueen tulevia ministereitä ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa lähestyttiin Savonlinnan kaupungin edunvalvontamuistiolla, joka sisälsi esityksenä Savonlinnan kaupungin
keskeisimmät tavoitteet. Nyt näyttäisi siltä, että ne huomioitiin.
Parikkalan-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen on ollut esillä jo monia vuosia, mutta nyt vasta pääministeri Antti Rinteen hallituksen toimesta se näyttäsi toteutuvan vuonna 2024.

Tämä on erittäin tärkeä päätös koko alueen elinvoimalle tulevaisuudessa.
Savonlinnan keskussairaalan säilyminen yhteispäivystyksen sairaalana on meille erittäin tärkeää. Sipilän hallitus ei antanut mitään toiveita sairaalan säilymisestä eikä paikallisen kansanedustajan uskallus riittänyt asiassa.

Savonlinnalaisten demarien toimesta sairaalan toiminnan turvaaminen on huomioitu SDP:n
ministerien keskuudessa. Nyt meillä on mahdollisuus säilyttää Savonlinnan keskussairaala.
Ihmetystä herättää voimakas uutisointi tukipaketista Keskustalaisten Hanna Kosonen ja Jari Lepän aikaansaannoksena.

 Demarien ministeriryhmä kokousti Savonlinnassa elokuun lopulla ja jo silloin oli vahva tunne
ja luottamus tulevista toimenpiteistä. Voidaan siis todeta, että tukipaketti Savonlinnalle oli vahvasti ja lähes täysin kiinni pääministeri Antti Rinteen vahvasta tahdosta ja ohjauksesta.

SDP Savonlinnan kunnallisjärjestö

Antti Rinteen (sd.) hallituksen budjettiriihessä sopima kompensaatiopaketti Savonlinnalle:

Savonlinnan alueen elinvoiman vahvistaminen

 

Periaatepäätös Parikkala – Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

Valtiontalouden kehykseen tehdään investoinnin ja toimintamenojen edellyttämät varaukset liikennejärjestelyjen sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintamenojen osalta. Tavoitteena on, että rajanylityspaikka avautuu vuonna 2024. Periaatepäätöksen edellyttämät lisäresurssit eivät vaikuta Rajavartiolaitoksen nykyiseen toimintaan sitä heikentävästi.

Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään Savonlinnassa 150 paikalla vuodesta 2020 alkaen.

Valtio edistää ja tukee Saimaan norppa-alueiden nimeämistä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi.

SAVONLINNAN DEMARIT: SOTE PALVELUT SUUNNATTAVA POHJOIS-SAVOON 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tapasi Savonlinnalaisia demareita keskustellen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta tulevaisuudessa. 

Yhteinen näkemys on, että Savonlinnassa tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ja keskussairaala tasoinen hoito. Perusteluina ministerille tuotiin esille seikkoja, joiden myötä erikoissairaanhoidon palvelulle on tarvetta. Todettiin alueella olevan huomattavan suuri määrä ikääntynyttä väestöä, isoja teollisuuden työpaikkoja, myös välimatkat ovat pitkiä ja asutus osaltaan harvaa. Pois ei voi sulkea kesäkauden matkailijavirtojen vaikutusta, kesäasukkaita, Oopperajuhlien aikana vierailevia matkailijoita, sekä juhlilla työsuhteessa olevien määrää, joka on huomattavan suuri. Keskussairaalalla on myös suuri merkitys Savonlinnan kaupungin, sekä alueelliselle taloudelle. Se mahdollistaa myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille opintojen aikaisen harjoittelun ja mahdollisen tulevaisuuden työpaikan. 

Savonlinnan demarit kannattavat sote-palveluiden tuottamista julkisen puolen toimesta ja yhteinen näkemys on suuntaamisesta Pohjois-Savoon. Perustelut Pohjois-Savolle tulevat nykyisestä tilanteesta, sillä Kysin palveluita ostetaan vuosittain Itä-Savon sairaanhoitopiirissä yhdellätoista miljoonalla eurolla. Demarit ovat myönteisiä myös maakunnan vaihdolle, jos siihen tulee mahdollisuus. 

Ministeri Kiuru muistutti, että palvelujen laajalla ulkoistamisella voidaan vaarantaa yhteispäivystyksen säilyminen ja tulevaisuudessa myös koko keskussairaalan toiminta. Ulkoistamissuunnitelmilla vaarannetaan Savonlinnan ja valtiovallan hyvän yhteistyön edellytykset. 

Ministerin suhtautuminen vakuutti paikalla olevat demarit asian etenemisen suhteen ja antoi uskoa jatkovalmistelulle, sekä muiden vaihtoehtojen toteutukselle yhteistoiminnassa valtiovallan kanssa. 

Lopuksi todettiin myös, että asiassa tarvitaan paikallisen tason yhteistyötä eri puolueryhmien kesken, jotta löydetään yhteinen jatkovalmistelun vaihtoehto, joka saadaan toteutumaan valtioneuvoston vahvalla tuella. SDP:n Savonlinnan kunnallisjärjestö ehdottaa muille puolueryhmille, että yksimielisyyttä haettaisiin Kuopioon suuntautuvalla mallilla. 

Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö


 

 

 

SDP:n eduskuntaryhmä: Politiikan suunnanmuutos näkyviin syksyn budjettiriihessä

Eduskuntaryhmä katsoo, että kevään vaalitulos ilmaisi selkeää kansanvallan tahtoa politiikan suunnanmuutoksesta. Vaikka maailmantalouden tilanne onkin heikentynyt, eduskuntaryhmä toteaa, että suhdanteiden vaihteluun on nykyisessä hallitusohjelmassa varauduttu merkittävästi paremmin kuin viime hallituskaudella. Keskeinen työkalu suhdanteiden tasaamisessa on aktiivinen finanssipolitiikka.

SDP:n eduskuntaryhmä linjasi kokouksessa tavoitteita syyskuun budjettiriiheen. Niihin kuuluvat epäoikeudenmukaisen aktiivimallin leikkurin poistaminen, eläkelupauksen ensimmäisen erän toteuttaminen, tasapainoinen aluekehitys, osaamista tukevat panostukset koulutukseen ja nuoriin sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät välittömät toimenpiteet.

SDP:n eduskuntaryhmä edellyttää myös nopeita toimia hoitajamitoituksen nostamiseksi vanhustenhoidossa hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Riittävä määrä hoitajia on ehdoton edellytys inhimilliselle hoidolle ja hoivalle. Ryhmä korostaa, että seitsemän vuorokauden hoitotakuun sekä hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu ovat poliittisen syksyn keskeisimpiä tavoitteita.

Ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta käydyssä keskustelussa ryhmä kiinnitti erityistä huomiota siihen, että digitalisoituvassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää pitää kaikki mukana.  Eduskuntaryhmä edellyttää, että digisyrjäytymiseen haetaan nopeasti kestävät ratkaisut. Kaikille kansalaisille on turvattava palveluiden saatavuus riippumatta digitaalisista taidoista tai laitteiden saatavuudesta.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on EU-vaalien ykkönen 

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on selvä ykkönen EU-vaaleissa 21,3 % kannatuksella. Edellisiin, vuoden 2014 EU-vaaleihin nähden puolueen kannatus parani 6,2 %. Tällä tuloksella Kaakkois-Suomi on näiden vaalien sosialidemokraattisin vaalipiiri.  

Upean tuloksen tekivät vaalipiirin omat ehdokkaat Sari Melkko ja Satu Taavitsainen. He keräsivät yhteensä yli 17 000 ääntä. Satu Taavitsaisen tulos oli huikea, 13 310 ääntä ja SDP:n kolmas sija heti läpimenneiden Eero Heinäluoman ja Miapetra Kumpula-Natrin jälkeen. Sari Melkko teki myös hienon tuloksen keräten 3937 ääntä.

Lämmin kiitos kaikille vaalityössä mukana olleille, SDP:tä äänestäneille sekä ehdokkaita tukeneille ja kannustaneille! 

 

Sote-ratkaisu valmis hallitusneuvotteluissa - palvelut julkisen sektorin järjestettäväksi, ei markkinamallille

Puolueiden puheenjohtajat ovat päässeet sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen rakenteista ja periaatteista. Ratkaisu on SDP:n tavoitteiden mukainen. Kokoomuksen ajama soten markkinamalli on hylätty. Nyt uudistuksessa siirretään katse ihmisten palveluiden parantamiseen ja terveyserojen kaventamiseen.

Sote-uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. 

Maakunniksi kutsuttavia Itsehallinnollisia alueita on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla.  Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kuntien omaan tuotantoon liittyvät kysymykset ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Pelastustoiminta ja ensihoito otetaan osaksi maakuntien tehtäviä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisen komitean toimesta maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

SDP:n jäsenille tiedoksi: Työryhmätasolla on löydetty yhteisymmärrys siitä, että hoitohenkilökunnan määrää lisätään ja säädetään 0,7 hoitajamitoitus. Tätä käsitellään seuraavaksi puheenjohtajapöydässä.

SDP lähtee muodostamaan viiden puolueen hallitusta – tavoitteena sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi

SDP lähtee käymään hallitusneuvotteluja keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa Säätytalolla.

Tällä kokoonpanolla muodostuisi hallitus, jolla olisi takanaan eduskunnassa selvä enemmistö, 117 paikkaa. Arvonäkökulmasta nämä 5 puoluetta muodostaisivat hallituskoalition, joka kykenisi vahvalla otteella puuttumaan Suomen eriarvoistumiskehitykseen ja huolehtimaan koko maan tasapainoisesta kehittämisestä.

Käytyjen hallitustunnusteluiden pohjalta voi arvioida, että mainitut viisi puoluetta kykenevät sopimaan paitsi vastuullisesta talous- ja ilmastopolitiikan linjasta, myös tekemään konkreettisia tekoja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi: turvaamaan ihmisten toimeentulon oikeudenmukaisella tavalla, huolehtimaan ihmislähtöisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta sekä tekemään välttämättömät tulevaisuusinvestoinnit koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

- Hallitustunnustelija pyysi myös SDP:n vastaukset kysymyksiinsä ja kävi neuvottelut myös oman puolueensa kanssa. Näissä keskusteluissa meillä oli selkeästi sama suunta, kommentoi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm Säätytalolta.

Lue Demokraatin uutinen aiheesta

SDP julkaisi eurovaaliohjelmansa:
Vakautta, uutta kasvua ja reilua työelämää koko Eurooppaan

 

SDP julkaisi vaaliohjelmansa toukokuun europarlamenttivaaleihin. SDP:n eurovaaliohjelma on rakennettu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteille. Ensi parlamenttikaudella on vahvistettava sosiaalista Eurooppaa, tehtävä vastuullista ilmastopolitiikkaa, säädettävä kovemmat sanktiot verovälttelylle ja tehtävä EU-investointeja osaamiseen ja teknologiaan.

– Suomen paikka on EU:n eturivissä. Haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat kokea ylpeyttä niin omasta kotimaastaan kuin koko maanosasta, joka kantaa vastuunsa ja tarjoaa kokoavaa johtajuutta koko maailmassa. SDP on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön ja unionin kehittämiseen. Meillä kun on tapana korjata, ei rikkoa, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

– Yhteistyö on avainsana vakaan ja reilun unionin rakentamisessa. On kuitenkin myös niin, että tiettyjä uudistuksia on voitava viedä eteenpäin myös määräenemmistöllä. Yksi hyvä esimerkki tästä on verovälttelyyn puuttuminen. Suomen ja muiden EU-maiden veropohjan rapautumisen on loputtava. On Suomen etu, että EU:ssa päätettäisiin haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta määräenemmistöllä. Muuten verokeitaat voivat torpata kaikkia hyödyttävät uudistukset, sanoo SDP:n puoluesihteeri ja eurovaaliehdokas Antton Rönnholm ja jatkaa:

– Keskiluokka ei voi enää maksaa verovälttelyn kustannuksia. Veronkierrolla ja verovälttelyllä menetetyt verotulot ovat pois tärkeiden palvelujen rahoittamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tarvitsemme tiukempia toimia esimerkiksi korkojärjestelyihin puuttumiseksi ja julkista maakohtaista veroraportointia. Suomi ei kuitenkaan pysty muuttamaan kehitystä yksin, vaan tarvitsee kumppanikseen muita EU-maita. On päivänselvää, että rajat ylittävät haasteet ratkaistaan vain rajat ylittävällä yhteistyöllä. Siksi vakaa ja reilu EU on jokaisen suomalaisen etu, sanoo Rönnholm.

– EU:lla on potentiaalia olla osaamisen ja uusien teknologioiden johtava talous, joka luo kaikkia hyödyttävää kasvua tulevina vuosikymmeninä. Siksi EU:n investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin tulee lisätä. Uudet merkittävät tieteen ja tekniikan läpimurrot edellyttävät jäsenmaiden resurssien yhdistämistä suuriin monikansallisiin tutkimusohjelmiin. Aikaa ei ole hukattavaksi, vaan osaamisinvestointeja on tehtävä ripeästi, Rinne päättää.

Tutustu SDP:n eurovaaliohjelmaan

Tutustu SDP:n eurovaaliehdokkaisiin

 

Avauspuhe vappujuhlassa 1.5.2019 Savonlinna

 

Hyvät toverit, savonlinnalaiset ja vierailijat,

Minulta on kysytty usein, miksi poliittisesti sitoutumattoman perheen kasvatti valitsee lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?

Ja miksi valitsin puolueekseni juuri sosialidemokraatit vaikka suvaitsevalle, feministiselle ja luovasti ajattelevalle nuorehkolle naiselle oli huomattavasti mediaseksikkäämpiäkin vaihtoehtoja tarjolla?

Valintani perustuu arvoihin.

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

SDP:n nettisivuilla demariaate on tiivistetty niin hyvin, että uskallan lainata sen suoraan tähän vappujuhlaamme:

"Demokratia ja yhteisvastuu ovat olennaista hyvässä yhteiskunnassa.

Jokainen voi toimia kykyjensä ja jaksamisensa mukaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.

Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa.

Vapauden täytyy voittaa alistaminen, humaanisuuden suvaitsemattomuus ja oikeudenmukaisuuden itsekkyys."

Minulle yhteisvastuu Savonlinnan päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että tunnemme historiamme, ja kykenemme tulevaisuuden ennakointiin.

Nykymaailmassa tutkimustuloksia ja ennusteita tarjoillaan lähes syliin, joten tiedon puutteeseen ei päätöksenteossa voi vedota.

Tyhmyys onkin sitten toinen juttu.

Ellemme hyödynnä tarjolla olevaa faktatietoa, puolueettomien asiantuntijoiden lausuntoja, ja tee tutkittuun tietoon perustuvaa tulevaisuusennakointia, emme voi kuin todeta, että tyhmyys vei voiton.

Yhteisvastuu on todellakin vastuuta: vastuun kantamista viisaasti ja yhdessä.

Vapaus on suomalaisessa yhteiskunnassa monelle itsestäänselvyys.

Vapautta pitää kuitenkin vaalia jatkuvasti.

Olemme yksilöinä vapaita tekemään omat päätöksemme, mutta aito vapaus myös velvoittaa.

Meillä on sanan- ja mielipiteenvapaus.

Ne pohjautuvat ajatukseen sivistysvaltiossa elävistä sivistyneistä ihmisistä.

Eduskuntavaalikampanjoinnin aikana Suomessa näkyi ehkä ennätysmäärä tämän vapauden väärinkäyttöä, sivistymättömyyttä.

Ehdokkaita nimiteltiin mitä rumimmilla nimityksillä, kiviä heiteltiin kohti, takkia käännettiin ja syljettiin päälle.

Naisehdokkaat saivat asiatonta kommenttia ulkonäöstään, ja joitain ihmisyhmiä halveksittiin avoimesti.

Sosialidemokraateilla on vielä paljon työnsarkaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden kentillä.

Onneksi Savonlinnassa demarit saivat vaaleissa vahvan tuen, kun katsotaan kaupungistamme annettuja demariääniä koko vaalipiirissä.

Demareiden tekemään vastuulliseen, tasa-arvoiseen ja ihmisarvoa jalustalla pitävään politiikkaan uskotaan ja luotetaan laajasti.

Savonlinnassa eletään nyt vaikeita aikoja.

Kivun hetkellä viisaus punnitaan.

Se, joka heiluu kuin tuuliviiri, ei pysty kuin pyörimään itsensä ympärillä.

Savonlinnassa tarvitaan vahvaan vastuullisuuden kivijalkaan rakentuvaa, tulevaisuuteen katsovaa sivistynyttä toimintakulttuuria ja päätöksentekoa.

Savonlinna ja Suomi tarvitsevat sosialidemokratiaa pyrkimyksissämme kohti sivistysvaltion ihanteita.

Niin on aina ollut, ja niin on aina oleva.

Vappu on työväen ja ylioppilaiden juhla.

Juhlikaamme nyt, mutta älköömme jääkö laakereilla lepäämään.

Sivistystä, ihmisyyttä, solidaarisuutta ja tasa-arvoa on vaalittava, jotta yhteiskuntamme ja kaupunkimme on mahdollista hengittää vapaasti myös tulevaisuudessa.

 

Karoliina Helander

Sdp:n valtuustoryhmän pj.

 

Suuri Kiitos

Vaalityö on eduskuntavaalien osalta tehty.

Kiitos jokaiselle vaalityössä mukana olleelle, ehdokkaitamme Anna-Kristiinaa ja Jounia ja vaalityöntekijöitä kannustaneelle ja SDP:n tulosta edistäneelle!

Vaalien tulos on yhteisen työn summa. 

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä saavutimme ykköspaikan ja samalla yhden kansanedustajapaikan lisää. SDP on valtakunnallisestikin ykkönen, mutta tulos jättää myös viestin siitä, että paljon on työtä edessä. 


Yhdessä eteenpäin!

STY - johtokunta

STY:n ehdokkaat eduskuntavaaleissa.
Muista käyttää äänioikeuttasi!

Muutos tehdään yhdessä – sinua tarvitaan!

Käsillä on vaalikampanjan loppukiri ja tunnelma tiivistyy. Moni äänestäjä pohtii omaa puoluevalintaansa ja ääniä on vielä paljon jaossa - ennakkoon on äänestänyt 36% äänioikeutetuista.

Sinua ja aivan jokaista puolueen jäsentä tarvitaan nyt vaalivoiton varmistamiseen. Muutos on mahdollista ainoastaan, jos ihmiset lähtevät liikkeelle äänestämään muutosta.

Suomessa käydään eduskuntavaalit, jotka ovat monella tapaa tulevaisuusvaalit. Näissä vaaleissa suomalaiset saavat valita, millä tavalla kuljemme yhdessä kohti 2030-lukua. SDP hakee näissä vaaleissa suomalaisten luottamusta tulevaisuuslinjalle.

Jatketaan vaalityötä positiivisella tulevaisuusviestillä. Me teemme sen yhdessä!

SDP haluaa:

huolehtia laadukkaasta hoivasta: nostaa hoitajamitoituksen 0,7:aan, vahvistaa perusterveydenhuoltoa palkkaamalla lisää lääkäreitä ja hoitajia sekä toteuttaa hoitotakuun, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon pääsee viikossa.

tehdä tulevaisuusinvestointeja: panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen, laajentaa oppivelvollisuutta ja taata jokaiselle lapselle kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden.

edistää reilua työelämää: kehittää työelämää yhdessä sopimalla, poistaa perusteettomia palkkaeroja miesten ja naisten välillä sekä varmistaa työllisyyspalveluiden saatavuuden.

Lue tarkemmin SDP:n ohjelmasta täältä. 

Juuri sinä voit olla mukana ratkaisemassa näitä vaaleja ja Suomen suuntaa seuraaville vuosille.

Oman alueesi toiminnanjohtajan yhteystiedot löydät täältä

Jos sosiaaliset mediat ovat sinulle tuttuja, osallistu vaalityöhön myös somessa.

Seuraa SDP:n ja ehdokkaiden sosiaalisen median kanavia ja tykkää, kommentoi sekä jaa siellä olevaa sisältöä. Toisen ihmisen kertomana viesti tavoittaa aina paremmin!