Ajankohtaisia uutisia

Orpon hallituksen saavutuksia ensimmäisen 100 päivän aikana.


Tätäkö äänestäjät halusivat antaessaan äänensä vaaleissa Kokoomukselle ja Persuille?

Ja tämähän on valitettavasti vasta alkua ..
Anna-Kristiina Mikkosesta kansanedustaja!Paljon Onnea Anna-KristiinalleSuuret kiitokset äänestäjille luottamuksesta!Lue lisää ja tutustu:

www.annakristiinamikkonen.fi

 

 

SDP:n ratkaisuehdotus sähkömarkkinakriisiin

Suomea uhkaa energiakriisi. Nyt tarvitaan nopeita toimia.

24.8.2022

Elämme elokuuta, kesän lämpimintä aikaa. Viimeksi tiistaina sähkön pörssihinta nousi lähes 1000 euroon megawattitunnilta eli euroon kilowattitunnilta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi 2 tunnin saunan lämmityksen (teho 8 kW) maksavan 16 euroa, kun se olisi normaalisti vajaan euron (80 senttiä). Suomalaisista sähkön käyttäjistä pörssisähköä käyttää onneksi vain häviävän pieni osa. Tilanne vaikeuttaa kuitenkin
myös määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia kiinteähintaisten sopimusten asiakkaita. Osa sähkön vähittäismyyjistä on lopettanut määräaikaisten sopimusten tarjoamisen epäonnistuttuaan hintojen suojauksessa futuurimarkkinoilla. Ne, jotka määräaikaisia sopimuksia vielä tarjoavat, ovat nostaneet uusien kuluttajasopimusten hinnat tässä vaiheessa 30-40 senttiin per kilowattitunti.

Kriisi on seurausta ennen kaikkea Putinin sodasta. Jo viime kesänä vajaaksi jätetyt Gazpromin kaasuvarastot Euroopassa nostivat hinnat talvella ennätystasolle. Keväällä sodan jo alettua moni ei vielä uskonut, että Putin vähentäisi kaasun tuontia Eurooppaan. Nyt olemme nähneet toimituskatkoksia ja on täysin realistista odottaa toimitusten lakkaavan syksyn tai talven aikana kokonaan. Tämä vaikuttaa Suomeen erityisesti Euroopan yhteisen sähkömarkkinan kautta. Kaasun hinnan nousu nostaa sähkön hintaa Keski-Euroopassa, lisää sähkön vientiä myös Pohjoismaista Keski-Eurooppaan ja nostaa näin ollen myös Suomeen tuotavan sähkön hintaa.

Putinin sota on suurin, muttei ainut sähkön hintaa nostava tekijä. Euroopassa nähtävät vuosisatojen helteet ja kuivuus on johtanut Ranskassa yhdessä muiden teknisten ongelmien kanssa laajoihin ydinvoimalasulkuihin, mikä on romahduttanut sähköntuotannon. Norjassa kuivuus on johtanut ongelmiin vesivoima-altaiden täyttämisessä. Nämä molemmat vaikuttavat Saksan kaasuongelmien tavoin suomalaisen pörssisähkön hintaan ja futuurimarkkinan kautta myös kiinteähintaisiin sopimuksiin.

Kaiken lisäksi tässä kriisitilanteessa kaksi keväällä jopa mahdottomana pidettyä skenaariota on muuttumassa realistiksi vaihtoehdoiksi. Olkiluoto 3:n testiajoissa koetut ongelmat ovat toisaalta normaaleja tähän testivaiheeseen kuuluvia viiveitä, mutta yli 10 vuoden viivästymisen jälkeen kuukausien viivästystä joulukuulle ilmoitetusta laitoksen tulosta markkinoille ei voida sulkea pois. Toiseksi Norja on viime viikkoina ilmoittanut, että se valmistelee sähkön vientirajoituksia varmistaakseen kuluttajilleen edulliset hinnat. Norjan tuonnin rajoitukset sekä Olkiluoto 3:n viivästyminen edes kuukausilla joulukuusta johtaisi sähkön hintojen voimakkaaseen nousuun juuri suurimman kysynnän aikaan. Myös tulevan talven sää on iso sähkön hintaan vaikuttava tekijä.

Edellä mainituista syistä emme voi enää varautua tulevaan talveen vain kuluttajille suuntautuvilla tuilla. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta sähköpula ja räjähtävästi nousevat sähkön kuluttajahinnat vältetään. Työ- ja elinkeinoministeriön on välittömästi käynnistettävä hintaa alentavien toimien valmistelu ja ministeri Lintilän on toimittava vahvempien EU:n laajuisten toimien toteuttamiseksi. Vaikka toimien valmistelu tehtäisiin nyt alkusyksystä talven varalle, markkinatilanteen helpottaessa niitä kaikkia ei ole välttämätöntä ottaa käyttöön. Varautuminen on viisautta. Nyt on viimeinen hetki varautua. Talvi on tulossa.

SDP esittää sähkön hinnannousun hillitsemiseksi seuraavia keinoja hallituksen
budjettineuvotteluihin ja ministeri Saarikon asettaman työryhmän jatkotyöstettäväksi:

1. Kaikki sähkön tuotanto käyttöön – tehoreservi purettava kaudelle 2022-2023

Nykymuodossaan tehoreservi sitoo hintojen kurissa pitämiseksi tarvittavaa kapasiteettia pois markkinalta. SDP esittää, että tehoreserviä ei luoda lainkaan vuosiksi 2022–2023 tai tehoreservin sääntöjä muutetaan niin, että kapasiteetti on käytössä korkeiden hintojen välttämiseksi. Tämän pitäisi johtaa edellisellä tehoreservikaudella reservissä olleen kapasiteetin käyttöönottoon, koska sähkön hintataso ensi talvelle ylittää selvästi käyttökustannukset. Tehoreservin purkaminen ei täten vaaranna sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta, mutta alentaa hintoja. Tärkeintä on varmistaa, että mahdollisimman suuri tuotanto saadaan markkinoille.

2. Kysyntäjoustolla matalammat hintapiikit

Markkinahintojen nousu, eritoten ääritilanteissa, on osin seurausta kysynnän hitaasta
sopeutumisesta korkeisiin hintoihin. Valtaosa kotitalouksista hankkii sähkön kiinteähintaisilla sopimuksilla ja myös yrityksille jouston lisäämiseen tarvittavien investointien takaisinmaksu on epävarmaa. Kysyntä markkinoilla ei joustakaan tarpeeksi vastaamaan Venäjän hyökkäyksen aiheuttamaan tarjontashokkiin.

Valtio (esim. Fingrid toimijana) voi ostaa markkinoilta mahdollisimman pikaisesti järjestettävillä tarjouskilpailulla kulutuksen vähentämistä yritysten tuotantolaitoksissa sellaisten tuntien aikana, jolloin sähkön hinta on ylittämässä ennalta päätetyn rajan. Yritys saisi tarjouskilpailun mukaisen korvauksen tunneista, joina se ei käytä sähköä. Tämä johtaa kaikkien sähkönkäyttäjien hintojen laskuun ja auttaa tilapäisen markkinapuutteen korjaamisessa. Käytännössä kyse on siitä, että sähkön kulutusta on siirrettävä päivän sisällä kovan kysynnän tunneilta pienemmän kysynnän tunteihin.

3. Hintakatto

Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa ja olemme riippuvaisia naapurimaista saatavasta sähköstä. Nopeasti heikenneen sähkömarkkinatilanteen vuoksi naapurimaissamme ja Euroopassa on hyvinkin mahdollista, että omat toimemme joustavan kapasiteetin lisäämiseksi eivät tule riittämään hintojen kurissa pitämiseksi.

Näiden lisäksi on perusteltua valmistella ja ottaa käyttöön sähkön tukkumarkkinalle muodollinen hintakatto. Sähkömarkkinalla on jo EU:ssa käytössä hintakatto, jonka alentaminen koko EU:n alueella olisi paras vaihtoehto. Suomen ja ministeri Lintilän on aktiivisesti ajettava eurooppalaisen hintakaton laskemista. Nykyistä selvästi matalammalla hintakatolla ei tutkija-arvioiden perusteella tehdä mitään sähköntuotantomuotoja kannattamattomiksi. Hintakattoa toteutettaessa tulee joka tapauksessa varmistaa, ettei se johda sähkön tarjonnan laskuun haitallisella tavalla.

4. Kohdennetut tuet kuluttajille

Venäjän tarjonnan vähentäminen nostaa väistämättä energiakustannuksia ja tämä kustannusten nousu näkyy kuluttajien ja yritysten energialaskuissa. Yleinen tuki, esimerkiksi verojen alentamisen muodossa, kohdentuisi heikommin, hidastaisi kulutuksen sopeutumista ja tuki valuisi energiayhtiöille korkeamman kulutuksen ja korkeampien hintojen kautta. Mahdollisia sähkö- tai arvonlisäveron alennuksia tehdessä on varmistuttava mahdollisimman hyvin, että muutos näkyy myös hinnoissa.

Voi kuitenkin olla perusteltua tarjota kohdennettuja tukia haavoittuvimmassa asemassa oleville ja ainakin varmistaa viimesijaisten tukimuotojen riittävyys.

Jo aiemmin SDP on esittänyt kohdennettuina toimina varhaiskasvatusmaksujen alentamista, työmatkavähennyksen lisäkorotusta, kohdennettua tuloveronkevennystä pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille, yksinhuoltajakorotusten korottamista, sosiaalietuuksien indeksitarkistusten aikaistamista, ulosoton vapaakuukausien lisäämistä ja suojaosan korotusta sekä keliakiakorvauksen palauttamista. Näiden lisäksi budjettiriihessä on harkittava asumistuen sekä toimeentulotuen perusosan sähkön hinnannousuun vastaavia korotuksia.

5. Sekoitevelvoitteen jousto

Suomen ja Euroopan on pidettävä kiinni ilmastotavoitteistaan. Historiallinen kuivuus Euroopassa näyttää, että ilmastonmuutos syventää energiakriisiä ja korostaa vihreän siirtymän kiireellisyyttä. Energiakriisin keskellä on mahdollista hyödyntää lyhyen aikavälin joustoja, jotka paikataan tulevina vuosina tiukemmilla päästörajoitteilla. Polttoaineiden sekoitevelvoitteen määräaikainen lasku pudotti liikenteen polttoaineiden hintaa heinäkuun alusta alkaen. Sekoitevelvoitteen alentaminen on jatkettava aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti myös vuodelle 2023.

6. Päästökaupan markkinavakausreservin sääntöjen muutos

Sekoitevelvoitteen jouston kaltaisena toimena olemme esittäneet päästökaupan markkinavakausreservin sääntöjen muuttamista. Se lisäisi tilapäisesti kriisitilanteessa päästöoikeuksien määrää ja laskisi maltillisesti sähkön tuotantokustannuksia. Vastaava määrä päästöoikeuksia vähennettäisiin tulevaisuudessa, mikä tasapainottaisi päästöjen osalta tilanteen tulevaisuudessa. Esitetyillä toimilla ei siis ole vaikutusta päästövähennysten pidemmän aikavälin uraan. Ilmastotavoitteista ei ole tarve, eikä voida joustaa.

7. Windfall-verosta nopea selvitys

Energian hinnan nousu on johtanut monilla kuluttajilla ja yrityksillä taloudellisiin vaikeuksiin, mutta samalla esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvan energian tuottajat ovat hyötyneet tilanteesta. Kun kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta, voittojen ja tappioiden tasaaminen voi olla perusteltua, mutta se ei saa johtaa esimerkiksi uusiutuvan energian investointien vähenemiseen eikä vero saa kohdentua toimintaan, jossa ei ole syntynyt ansiottomia voittoja.

8. Kuntien ja valtion energiansäästökampanja sekä vastuullinen omistajuus

Energian säästäminen on niin julkiselle sektorille, yrityksille kuin kuluttajille nopein ja edullisin tapa säästää energiakustannuksissa. Valtion kiinteistöissä on viimeisen 10 vuoden aikana vähentännetty päästöjä 80 % ja energiankäyttö tunnetaan hyvin. Valtion ja kuntien tulee toimia esimerkkinä ja valmistella suunnitelmia energiankäytön vähentämisestä tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Esimerkiksi valtion kiinteistöjen energiankäyttöä on jo saatu vähennettyä viime vuosina, mutta edelleen esimerkiksi lämmitysjärjestelmien ja valaistuksen kautta voi olla mahdollisuuksia säästöihin. Samalla valtion tulee tukea kuntia, hyvinvointialueita kuin kuluttajia tulee tukea ja ohjata energian säästämisessä ja sen suunnittelussa. Julkisten omistajien on toimittava vastuullisesti, jotta energian hinta ei nouse perusteettomasti.

9. Vahvempaa valvontaa energiamarkkinoille

Energiavirastoon on perustettava markkinoiden kokoon suhteutettuna riittävä energiamarkkinoiden tutkimusyksikkö, joka toimisi tiiviissä yhteistyössä markkinavalvonnan ja energiamarkkinoiden tutkimuksen akateemisen yhteisön kanssa. Yksikön tehtävänä olisi jatkuvasti päivittää kokonaiskuvaa erilaisista energiamarkkinoiden ilmiöistä ja tukea energiamarkkinoiden valvontaa ja sääntelyn kehittämistä. Näin on toimittu esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa erinomaisin tuloksin.

   

     

   

  Lämmin kiitos kaikille äänestäjille aluevaaleissa!

  Kiitos myös kaikille Sdp:n ehdokkaille ja tukijoukoille.

   

  Suuret Onnittelut STY:n uusille aluevaltuutetuille:

  Anna-Kristiina Mikkonen ja

  Pekka Kilpeläinen !!!

   

  Hyvinvointi. Arvokainta mitä meillä on.

   

  ♦  ♦  ♦  ♦

   

   

  Hyvinvointialue, älä unohda syrjäseutua

   

  Suomessa käydään aluevaalit tammikuussa 2022, joissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustoon päättäjiä. Aluevaltuuston tarkoitus on päättää ihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista kuten terveyspalveluista ja mielenterveyspalveluista, joiden saatavuus ja laatu eivät ole parhaimmasta päästä tällä hetkellä meidän Etelä-Savon alueella.


  Minusta Etelä-Savon sote-alueen tärkeimpiä tehtäviä pitäisi olla syrjäseutujen palveluiden saatavuuden parantaminen. Nimittäin Etelä-Savossa on hyvin paljon syrjäseutuja ja pieniä kyliä.

  Itse asuin Punkaharjulla 15 vuotta ennen kuin muutin opiskelemaan Savonlinnaan. Olen hyvä esimerkki siitä, minkälaista on lähteä syrjäseudulta omien terveyspalvelujen ääreen. Ensinnäkin ainut kulkuväline, jolla päästiin terveyspalvelujen ääreen on auto. Jonka ajamisessa nykyisin on huomioitava bensan hinta, joka on älyttömän iso summa syrjäseudulla asuville, joilla lähimpään päivystykseen voi olla esimerkiksi 60 kilometriä suuntaansa.

  Jos nykymaailma velvoittaa, että terveyspalvelut keskitetään kaupunkien keskustaan, pitää niiden saatavuudessa huomioida, kuinka syrjässä asuvat ihmiset pääsevät niiden ääreen, koska hyvinvointi kuuluu kaikille.

  Tulevalta aluevaltuustolta toivon ratkaisuja siihen, voisiko syrjäseudun terveyskeskuksien saatavuutta parantaa syrjäseudun ihmisille. He ovat jääneet syrjään alueellisessa politiikassa ja jo nyt kärsivät autoa tankatessa.

  Saara Laukkanen

  Savonlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja nuori vaikuttaja syrjäseudulta

  Itä-Savo 18.11.2021

  ****************************************************

  Sosterin hallituksen puheenjohtavalinnasta

  Oli suorastaan hävettävää joutua vedetyksi mukaan keskustalaisten järjestämään näytelmään

  Sosterin valtuuston ylimääräisessä kokouksessa tiistaina.

  Meille demareille lopputulos oli suuri pettymys.

  Kerroimme keskustalaisille jo etukäteen, ettei luottamusta Härköseen ole.

  Emme mitenkään voineet kannattaa puheenjohtajaksi henkilöä, joka on jo vuosien ajan

  pelkästään arvostellut Sosteria ja vaatinut miljoonasäästöjä, löytämättä

  mitään hyvää sairaanhoitopiirimme toiminnasta ja palveluista.

  Valitettavasti sama linja on jatkunut ihan viime päiviin saakka.

   

  Valtuuston kokouksessa keskusta sai junttaamalla käyttöön suhteellisen vaalitavan ja pystyi

  sen avulla varmistamaan mieleisensä valinnan.  

  Meille on erittäin tärkeää, että Sosterin laadukkaat palvelut kuntalaisille voidaan turvata jatkossakin ja se edellyttää puheenjohtajalta ja koko hallitukselta ryhdikästä päätöksentekoa.

  Siksi on nyt Keskustan tehtävä huolehtia siitä, että Sosterin hallituksen puheenjohtaja ymmärtää mitä luottamustehtävää hän on hoitamassa. Keskustan tulee varmistaa että puheenjohtajan  toimet ovat Sosterin ja kuntalaisten edun mukaisia.

   

  Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

  Ritva Suomalainen

  Tapio Mikkonen

  Mauri Wessman

  Marja Laitinen

  Mielipidekirjoitus Itä-Savo 9.11.2021

   

  SDP:n kuntavaaliohjelma 2021 on julkaistu:

  Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.

  Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Turvallinen arki muodostuu monista palasista: kohtuullisista asumiskuluista turvallisessa ympäristössä, lähipäiväkodista ja toimivasta liikenteestä. Turvalliseen arkeen kuuluu, että lääkäriin pääsee tarvittaessa ja hoivaa on jonottamatta saatavilla. Koulutusta ja työtä on oltava tarjolla, ja jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä ja yhteiskunnan suuntaan ja pärjätä arjessa kielitaidon tai muiden ominaisuuksien rajoittamatta. Inhimillisyys ja luottamus antavat toivoa tulevaan.

  Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on osoittanut, että vahva hyvinvointivaltio on paras turva tulevissakin kriiseissä. Me SDP:ssä haluamme varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Tärkeimmät hyvän ja turvallisen arjen palvelut ja tuki ovat kunnissa, pidetään siis niistä huolta.

  Tulevien vuosien aikana Suomen kunnat uudistuvat. Sosiaali- ja terveysuudistuksen toteutuessa tasa-arvo paranee ja samalla kuntien rooli muuttuu. SDP haluaa olla rakentamassa kuntia, jotka ovat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Tavoittelemme kuntia, jotka ovat taloudellisesti vakaita, eheitä ja turvallisia yhteisöjä, jotka huolehtivat ympäristöstään.

  Politiikassa on kyse arvoista mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. SDP:llä on osaamista hoitaa suomalaisten ja kuntien asioita – yhdessä sopimalla ja rakentamalla. Pidetään huolta kunnista, sillä kunnat pitävät huolta meistä.

  Lisää tukea perheille sekä jokaiselle lapselle ja nuorelle

  Jokaisen perheen hyvinvointi on SDP:lle tärkeää. Haluamme turvata riittävän avun ja tuen perheille läpi ruuhkavuosien. Koulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pidetään pieninä, neuvoloiden palvelut laajennetaan tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan ja jokaisessa kunnassa tulee valmistella kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.

  Tuetaan nuoria

  Nuorisotakuulla varmistetaan se, että jokaisella nuorella on opiskelu- tai työpaikka. Kaikille halukkaille on tarjottava mahdollisuus kesätöihin. SDP haluaa, että tulevaisuudessa kunnat panostavat nuorisotyöhön, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja erityisesti etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin nykyistä enemmän. Yksikään nuori ei saa jäädä työkyvyttömäksi mielenterveyssyistä, koska apua ei ollut saatavilla.

  Harrastaminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus harrastamiseen harrastustakuulla. Samalla helpotetaan perheiden arkea tuomalla harrastuksia yhä enemmän koulupäivien yhteyteen.

  Hyvinvointia kaikenikäisille

  Jokaisen tulee päästä nopeasti hoitoon, ilman luukulta toiselle pompottelua. Tätä tukemaan hallittus säätää perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun. Terveydenhuollon asiakasmaksut eivät myöskään saa olla este kenenkään hoidolle.

  SDP haluaa turvata jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen. Hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Myös omaishoitoon on panostettava: omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava koko maassa, tuen määrää on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.

  Suomalaisista kotitalouksista jo yli 45 prosenttia on yksinasuvia. Erityisesti nuoret ja ikääntyneet asuvat usein yksin. Palveluissa, kaavoituksessa ja kuntien toiminnassa on kiinnitettävä huomiota yksinasuvien tarpeisiin.

  Kestävää kasvua, työtä ja osallisuutta

  Kuntien elinvoima syntyy työstä ja yrittämisestä. Uusien työpaikkojen ja investointien edellytysten luominen niin maaseudulla kuin kaupungeissa on kuntien tärkeä tehtävä. SDP haluaa, että kunnissa tavoitellaan niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti ja ympäristöllisestikin kestävää kasvua.

  Kunnat ovat tärkeitä kumppaneita elinkeinoelämälle ja suuria tekijöitä koko maan elinvoimaisuuden lisäämisessä. Sujuva ja ennakoitava päätöksenteko, aktiivinen yhteistyö ja sujuva kaavoitus luovat pohjaa yritysten menestykselle.

  Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja monen kunnan tavoite on tätä kunnianhimoisempi. Näihin tavoitteisiin päästään yhdessä ja yhteisellä työllä.

  Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.

  Lue kuntavaaliohjelma kokonaisuudessaan täällä.

   


  Nyt rakennetaan Suomeen kestävää tulevaisuutta ja kasvua kriisin jälkeen. Toteutamme inhimillisiä ja oikeudemukaisia tulevaisuuspäätöksiä, joilla turvaamme ihmisten hyvinvoinnin tänään ja huomenna. ❤️

  Hallituksen budjetti sisältää muun muassa seuraavia toimia:

  • Laajennamme oppivelvollisuutta
  • Viemme hoitajamitoitusta eteenpäin
  • Alennamme varhaiskasvatusmaksuja
  • Rakennamme ekologisesti kestävää Suomea
  • Teemme välttämättömiä työllisyystoimia
  • Turvaamme ihmisten palvelut kunnissa
  • Katamme koronavirustilanteesta aiheutuvat välittömät kustannukset
  • Huolehdimme järjestöjen rahoituksesta

  SDP:n 46. puoluekokous Tampereella on valinnut Sanna Marinin puolueen puheenjohtajaksi. 

   

  Savonlinnan Työväenyhdistys onnittelee lämpimästi Sannaa!

   

  Oppivelvollisuuden laajentamisella pidetään kiinni jokaisesta nuoresta

   

  Oppivelvollisuuden laajentaminen on edennyt ja lokakuun alussa saadaan lakiesitys eduskuntaan. Laajennus tuo lopultakin myös maksuttomuuden kaikille, joten rahasta tutkinnon tekeminen ei jää kiinni. Uudistus nostaa koko väestön koulutustasoa ja sitä kautta työllisyyttä, minkä myös maan johtavat ekonomistit ovat todenneet.

   

  SDP:n 46. puoluekokous hyväksyi puolueen uuden periaatejulistuksen 23.8.2020 Tampereella. 

   

  Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, tehtävä ja näkemys tulevaisuudesta.

  Päätös SDP:n periaateohjelman uudistamisesta tehtiin vuoden 2014 puoluekokouksessa ja nyt hyväksytty periaatejulistus korvaa edellisen, vuonna 1999 hyväksytyn ohjelman. Periaatejulistuksen tehtävänä on määrittää sitä arvopohjaa, johon SDP:n politiikka perustuu sekä antaa suuntaviivat sille, millaista sosialidemokratian tulee olla 2020-luvulla ja siitä eteenpäin.

  Periaatejulistuksen keskeisenä ajatuksena on, että meillä kaikilla on kyky muuttaa maailmaa. Me pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen vaikuttamaan siihen, millainen on tulevaisuutemme.

  – Keskeistä on ajatus siitä, että meillä ihmisillä on halu ja kyky vaikuttaa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteemme. Meillä ihmisillä on yhteinen vastuu kestävämmästä maailmasta ja toinen toisistaan, sanoo periaatejulistusta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

  Periaatejulistuksessa linjataan, että solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltiossa, jossa vallitsee yksilön vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaisella ihmisellä on oikeus tavoitella hyvää elämää.

  Julistus myös linjaa, että yhteiskuntaa tulee päämäärätietoisesti rakentaa siten, että se edistää tasa-arvoa. Tähän lukeutuu myös ylisukupolvinen tasa-arvo, ajatus siitä, että kukin sukupolvi turvaa seuraavan sukupolven oikeuden syntyä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi.

  Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää pystyä löytämään oikeudenmukaisia ja solidaarisia vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin myös tulevina vuosikymmeninä.

  – Tähän työhön tullaan tarvitsemaan meitä jokaista. Periaatejulistuksessa määritellään se, millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa, on meidän jokaisen vastuulla muuttaa visio konkreettisiksi toimiksi yhteiskunnan eri tasoilla. Me luotamme ihmisiin ja siihen, että yhdessä voimme rakentaa paremman maailman, summaa periaatevaliokunnan puheenjohtaja Kaisa Vatanen.

   

  Voit tutustua periaatejulistukseen täällä. 

  Kuntaministeri Sirpa Paatero vierailulla Savonlinnassa 8.8.2020

  Suuntautumalla Pohjois-Savoon turvaamme elinvoimaisen tulevaisuuden

   

  Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015 suuntaamisesta Pohjois-Savon maakuntaan. Päätöksen jälkeen todettiin, ettemme voi osallistua Etelä-Savon itsehallinnollisen maakunnan valmisteluun ennen valtuuston mahdollista uutta linjausta.

  Ihmettelyä on jälkikäteen herättänyt se, miksi valtuuston enemmistöpäätös ei silloin johtanut maakunnan vaihtoon.

  Suomessa on demokraattinen päätöksentekomenettely, mutta tässä asiassa se ei toiminut. Oliko ministeriön päätös jo ennalta tiedossa ja tällä keinotekoisesti torpattiin Savonlinnan virallinen siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan.

  Tällöin jo ja aiemminkin Savonlinnan kaupungin osalta oli käyty epävirallista keskustelua, että ääritilanteessa tulee olla valmis vaihtamaan maakuntaa. Ihmetyttää, kun tämän asian kanssa vielä nyt jahkaillaan. Ollaanko tällä estämässä Savonlinnan alueen kuntien perustuslaillinen itsemääräämisoikeus?

  Joulukuussa 2015 päätöstä perusteltiin toimivilla hoitoketjuilla Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Todettiin myös, että Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden yhdistämisellä ei saada kustannustehokasta palvelua, sillä Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluita tarvittaisiin edelleen. Näin todellakin tapahtuu ja vuonna 2019 Kysin palveluita ostettiin yli 10 miljoonalla eurolla. Tämä jo kertoo, että Savonlinnan ja muiden Sosterin jäsenkuntien tulee suuntautua sote-alueena ja maakuntana Pohjois-Savoon.

  Savonlinnan demarit ovat olleet jo vuodesta 2015 yhtenäisenä ryhmänä kannattamassa Pohjois-Savon suuntaa. Tämä kanta on vain vahvistunut ajan kuluessa, kun olemme voineet neuvotella perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) kanssa ja meitä on kuunneltu ministerin taholta.

  Emme ole ajamassa Savonlinnan elinvoimaisuutta alas, vaan haluamme pitää täällä kaikki erikoissairaanhoidon työpaikat, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspaikat.

  Xamkin kohtalo on jo ennakolta tuotu esille voimakkaasti ja peloteltu opiskelupaikkojen menettämisellä.

  Menetämme sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelupaikat jäämällä Etelä-Savoon.

  Jäämällä Etelä-Savoon menetämme Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen, sillä Etelä-Savon maakunnan kantokyky ei ole riittävä pitämään kahta päivystävää sairaalaa.

  Työssä oppimisen harjoittelupaikkoja ei tänne jäisi enää riittävästi. Uhkana on menettää 600 koulutuspaikkaa, ammatillisen koulutuksen kanssa yhteisesti. Sairaalan yhteispäivystyksen menettämisen uhka on tiedostettu myös Xamkilla.

  Työpaikkojen menetyksien myötä menetämme verotuloja. Erikoissairaanhoidon työpaikkoja häviää noin 500. Näiden lisäksi tukipalveluissa on henkilöstöä 280, ja heistä suuren osan työpanos kohdentuu erikoissairaanhoitoon.

  Nyt ei ole syytä enää painaa jarrua, vaan tehdä päätöksiä tulevaisuuden palveluiden turvaamiseen ja neuvotella Pohjois-Savoon suuntautumisesta ministeriön tuella.

  Me savonlinnalaiset demarit olemme kannattaneet aiemmin tehtyjä päätöksiä ja viimeksi 28.10.2019 Savonlinnan kaupungin valtuuston tekemää päätöstä Itä-Savon sairaanhoitopiirin sote-alueen valmistelun suunnasta Pohjois-Savoon.

  Kannatamme edelleen vankkumattomasti suuntautumista Pohjois-Savon sote-alueeseen ja maakuntaan. Suuntautumalla Pohjois-Savoon turvaamme elinvoimaisen tulevaisuuden Itä-Suomessa, Savonlinnan kaupungissa, sekä ympäristökuntien alueella.

   

  24.6.2020

  Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, Savonlinnan kaupungin sd-valtuustoryhmä ja Sosterin sd-valtuustoryhmä


   

   

  MENETÄMMEKÖ KUNTIEN PERUSTUSLAILLISEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN

   

  Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen säilyminen on Savonlinnan
  kaupungin tärkein edunvalvonta kohde. Tämä on todettu kaikkien poliittisten
  ryhmien kanssa yhteisesti. Sairaalan menettäminen tietäisi

  meille kaupungin ajautumista isojen ongelmien tielle. Menetämme paljon, saamatta mitään.

   

  Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vuoden 2019 lokakuussa sote-
  suunnaksi Pohjois-Savon. Päätöksen Pohjois-Savosta ovat tehneet myös muut Itä-
  Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, sekä sairaanhoitopiirin hallinto.

  Enemmistö päätöksen sote- ja itsehallintoaluesuunnasta Pohjois-Savoon
  Savonlinnan kaupunginvaltuusto teki jo vuonna 2015. Tällöin siirtyminen torpattiin
  ministeriöstä, perusteluna oli, ettei päätös valtuustossa ollut yksimielinen. Olemme
  tottuneet siihen, että suomessa voidaan enemmistöpäätöksellä ratkoa asioita.
  Vuoden 2015 selvä enemmistöpäätös kertoi Savonlinnan kaupungin päättäjien
  tahtotilan, mutta silloinkin joku jarrutti asiaa.
  Lokakuussa 2019 tehty päätös on osa Savonlinnan kaupungin tulevaisuuden
  rakentamista. Savonlinnan elinvoimaisuutta voidaan pitää yllä vain ja ainoastaan
  Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaamisella.
  Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on todennut ministeriön laskelmien
  pohjalta, ettei Etelä-Savon maakunnan kantokyky tule riittämään kahden
  päivystävän sairaalan ylläpitämiseen.


  Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kommentoi Itä-Savon sairaanhoitopiirin
  jäsenkuntien sote-suuntaa Itä-Savossa tuoden hämmennystä alueemme päättäjille,
  sekä asukkaille. Voin vain kuvitella sen ikävän vaikutuksen, jonka ministeri Lepän
  kommentointi on tuonut Itä-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, sekä Savonlinnan
  keskussairaalan koko henkilöstölle. Ministeri Leppä on mennyt vastuuministerin
  tontille, tuomaan omia näkemyksiään.
  Perustuslaissa on selvästi tuotu esille, että kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus
  osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
  Savonlinnalaisilta kysyttiin mielipidettä sote-suunnasta ja enemmistö vastaajista oli
  Pohjois-Savon kannalla.
  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on
  noudatettava tarkoin lakia. Suomen kunnilla on perustuslakiin pohjautuva
  itsemääräämisoikeus, jota tulee kunnioittaa. Olisi hyvin sivistynyttä, että hallituksen

  Keskusta ministeritkin kunnioittaisivat tätä perustuslain tuomaa oikeutta, myös
  Savonlinnan kaupungin kohdalla.

  25.1.2020 Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry 

  ******************

  SELKEÄ SOTE SUUNTA

  Savonlinnan kaupungin sote suuntauksesta on meneillään vilkas keskustelu. Liikkeellä on

  erilaisia kannanottoja ja lähetystöjä siellä ja täällä. Osa kantaa huolta pelkästään maakunnan puolesta, ei Savonlinnan keskussairaalan.

  Savonlinnan kaupungin tahtotila edunvalvonnassa on jo vuosia ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen säilyttäminen Savonlinnan keskussairaalassa.

  Erikoissairaanhoidon päivystyksen menettäminen toisi kaupungille vielä paljon isommat negatiiviset vaikutukset, kuin mitä OKL:n lähdöstä syntyi ja siihen meillä ei ole varaa. Vaikutusten valtavaa suuruutta työpaikkojen, koulutuspaikkojen ja verotulojen menetyksinä, puhumattakaan terveydenhoidon palvelujen kutistumisesta, ei pysty ennalta edes täysin arvioimaan.

  Tuore selvitys kertoo sen, että Pohjois-Savo ja yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa on mahdollisuus, joka tuo varmuutta myös kuntalaisten hoitopolkujen toteuttamiseen.

  Kaupunkilaisten vastaukset sote suuntauksesta tehtyyn kyselyyn kertovat selvästi heidän näkemyksensä asiasta.

  Alustava selvitys kertoo, että vastauksista n.84,7 % oli Pohjois-Savoon suuntaamisen kannalla. Etelä-Savo sai kannatusta n.10.8 % ja muut n.4,5 %. Lyhyessä ajassa vastauksia tuli yhteensä 391.

  Keskussairaalalla on valtava merkitys sekä Savonlinnan kaupungin, että alueelliselle taloudelle. Monien vuosien epävarmuuden jälkeen on nyt tehtävä päätös, jolla turvataan keskussairaalan säilyminen päivystyssairaalana. Tämä turvaa jatkuvuuden.

  Savonlinnan demarit tekevät työtä savonlinnalaisten palvelujen puolesta ja tämän asian suhteen emme saa olla menettäjiä. Kannamme ensisijaisesti huolta Savonlinnalaisten erikoissairaanhoidonpalveluiden saatavuuden ja keskussairaalan toiminnan jatkuvuuden puolesta.

  Savonlinnan demarit ovat ilmaisseet jo aiemmin kannattavansa sote-palveluiden tuottamista julkisen puolen toimesta ja meidän vankka yhteinen näkemys on edelleen suuntaamisesta Pohjois-Savoon.

  Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö

  Savonlinnan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

  **************

  SAVONLINNAN KAUPUNGINTALOUS JA EDUNVALVONTA KESKEISIÄ ASIOITA DEMAREIDEN SYYSKOKOUKSESSA

  Savonlinnan demarien edustajiston syyskokous painottaa Savonlinnan kaupungin tärkeimmän edunvalvonta kohteen olevan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaaminen. Me haluamme alueen erikoissairaanhoitoon vahvuutta sote-suuntauksella Pohjois-Savoon. Asiakkailla tulee olla suorat hoitopolut ja niiden takaaminen on meidän päättäjien yhteinen asia Itä-Savon Sairaanhoitopiirin johdon, henkilöstön, sekä muiden jäsenkuntien kanssa. Demarien työ sairaalan säilyttämisen hyväksi on kantanut hedelmää ja Savonlinnan tilanne on huomioitu ministeriössä. Meillä on oltava yhteinen tahtotila ja myöhemmin vahva tuki neuvottelujen etenemiselle Pohjois-Savon kanssa.

  Kokousedustajat ihmettelivät, ettei Savonlinnalainen Keskustan ministeri-kaupunginvaltuutettu Hanna Kosonen ole kertonut tukevansa sairaalan kehittämistä ja sote-suuntaamista Pohjois-Savoon. Näin epävakaassa tilanteessa olisi hyvä edetä yhteisellä linjalla oman kotikaupungin palveluiden turvaamiseksi!

  Syyskokous viestii yhteisestä vaikuttamisesta, kun meillä on vielä siihen mahdollisuus. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen kuuluu pitää sote-palveluita tasolla, jotka kantavat hedelmää myös tulevaisuuteen. Valtakunnallisesti tehtävillä päätöksillä tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset Savonlinnan elinvoimaisuuteen. Rinteen hallituksen Savonlinnalle myöntämän elinvoimapaketin toteutuminen tulee turvata ja tehdä edunvalvonnallisesti kaikki mahdollinen sen kokonaisuuden toteutumiseksi.

  Kokousedustajien keskuudesta tuli myös vaatimus kaupungin talouden hoitamisesta ja toimenpiteistä, joilla voidaan lähteä etenemään kohti tasapainoista kuntataloutta. Verojen korotuksiin ei voida turvautua joka vuosi ja uusia menoeriä emme voi lisätä piittaamatta olemattomista katteista. Demarit vaativat yhteisiä linjauksia ryhmien neuvotteluiden kautta ja sitoutumista neuvottelujen tuloksiin. Ryhmien neuvottelut eivät ole olleet vakuuttavia ja on menty pääosin suurimman ryhmän Keskustan ehdoilla.

  Paikalla olleet kokousedustajat haluavat muistuttaa, että veroja päätettäessä kirjattiin taloussuunnitelmaan teksti, jolla pyritään palvelurakenteen selvitykseen ja mahdollisesti palveluiden supistamiseen. Henkilöstörakennetta tulee tarkastella, sillä YT-neuvottelut veivät osan Savonlinnan kaupungin henkilöstömitoituksesta alueilta, joiden osalta kaupungin palvelut, sekä tulotaso on myös heikentynyt.

  Henkilöstön kuormituksen kasvulla on vaikutuksia myös taloudellisuuden toteutumiseen, joten on syytä tarkastella kuormituksen lisääntymistä ja sen mahdollisia vaikutuksia.

  Demarit lähtevät tulevaan vuoteen puheenjohtajansa Eija Stenbergin johdolla ja haluavat entistä aktiivisempaa keskustelua kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten kuulemiseen tulemme panostamaan ja saamaan heidän ääntänsä kuuluville.

  Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry edustajiston syyskokous

  STY-jäsenille KUTSU elokuviin Kuvalinnaan

  Varasimme yksityisen näytöksen jäsenillemme la 7.12.2019 klo 13:00

  Kuvana juuri ensi-iltansa saanut kotimainen komedia Täydellinen Joulu.

  Kutsu on kahdelle. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä osallistuuko yksi vai kaksi henkilöä.

  Ilmoittautumiset Markku Forsmanille viim. ma 25.11.2019

  sähköpostilla markku.forsman@sty.fi tai tekstiviestillä puh. 044 976 0850

  Pientä tarjoilua on ennen elokuvaa.

  Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen ja elokuviin!

   

  STY johtokunta

  PÄÄMINISTERI ANTTI RINNE EI PETTÄNYT SAVONLINNALAISIA


  Tämä siksi, ettei totuus unohtuisi.....
  Kesällä 2018 SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vieraili Savonlinnassa ja lupasi tukea kaupunkia mikäli SDP on pääministeripuolueena tulevassa hallituksessa. Samalla hän ihmetteli Sipilän hallituksen haluttomuutta ja kyvyttömyyttä huolehtia maan tasapuolisesta kehittämisestä, sekä aktiivisesta aluepolitiikasta.

  Nyt herääkin kysymys, että mikä esti Keskustan Etelä-Savolaisen ministerin ja Savonlinnalaisen kansanedustajan ajaa tukipaketti läpi jo silloin, kun nyt sitä hehkutetaan heidän aikaansaannoksekseen.

  Sipilän hallitukselta tukipakettia ei tullut, hän petti Savonlinnalaiset.
  Savonlinnan demarit ovat aktiivisella työllään vaikuttaneet SDP:n keskeisiin päättäjiin ja tuoneet esille Savonlinnan ongelmat OKL:n siirron jälkeen jo ennen eduskuntavaaleja 2019. Ymmärtämys Savonlinnalle on ollut olemassa ja demarit ovat voineet luottaa omiin ministereihin ja kansanedustajiin.

  Voitiin odottaa tekoja, ei pelkkiä puheita.
  Eduskuntavaalien jälkeen puolueen tulevia ministereitä ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa lähestyttiin Savonlinnan kaupungin edunvalvontamuistiolla, joka sisälsi esityksenä Savonlinnan kaupungin
  keskeisimmät tavoitteet. Nyt näyttäisi siltä, että ne huomioitiin.
  Parikkalan-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen on ollut esillä jo monia vuosia, mutta nyt vasta pääministeri Antti Rinteen hallituksen toimesta se näyttäsi toteutuvan vuonna 2024.

  Tämä on erittäin tärkeä päätös koko alueen elinvoimalle tulevaisuudessa.
  Savonlinnan keskussairaalan säilyminen yhteispäivystyksen sairaalana on meille erittäin tärkeää. Sipilän hallitus ei antanut mitään toiveita sairaalan säilymisestä eikä paikallisen kansanedustajan uskallus riittänyt asiassa.

  Savonlinnalaisten demarien toimesta sairaalan toiminnan turvaaminen on huomioitu SDP:n
  ministerien keskuudessa. Nyt meillä on mahdollisuus säilyttää Savonlinnan keskussairaala.
  Ihmetystä herättää voimakas uutisointi tukipaketista Keskustalaisten Hanna Kosonen ja Jari Lepän aikaansaannoksena.

   Demarien ministeriryhmä kokousti Savonlinnassa elokuun lopulla ja jo silloin oli vahva tunne
  ja luottamus tulevista toimenpiteistä. Voidaan siis todeta, että tukipaketti Savonlinnalle oli vahvasti ja lähes täysin kiinni pääministeri Antti Rinteen vahvasta tahdosta ja ohjauksesta.

  SDP Savonlinnan kunnallisjärjestö

  Tukipaketin kunniaksi nautittiin kakkukahvit syyskokouksessa

  Antti Rinteen (sd.) hallituksen budjettiriihessä sopima kompensaatiopaketti Savonlinnalle:

  Savonlinnan alueen elinvoiman vahvistaminen

   

  Periaatepäätös Parikkala – Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

  Valtiontalouden kehykseen tehdään investoinnin ja toimintamenojen edellyttämät varaukset liikennejärjestelyjen sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintamenojen osalta. Tavoitteena on, että rajanylityspaikka avautuu vuonna 2024. Periaatepäätöksen edellyttämät lisäresurssit eivät vaikuta Rajavartiolaitoksen nykyiseen toimintaan sitä heikentävästi.

  Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään Savonlinnassa 150 paikalla vuodesta 2020 alkaen.

  Valtio edistää ja tukee Saimaan norppa-alueiden nimeämistä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi.

  SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan, ministeriryhmän ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kisalinnassa kaupunginjohtaja Janne Laine luovutti kaupungin edunvalvontamuistion ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanille

   

   

  SDP:n eduskuntaryhmä: Politiikan suunnanmuutos näkyviin syksyn budjettiriihessä

  Eduskuntaryhmä katsoo, että kevään vaalitulos ilmaisi selkeää kansanvallan tahtoa politiikan suunnanmuutoksesta. Vaikka maailmantalouden tilanne onkin heikentynyt, eduskuntaryhmä toteaa, että suhdanteiden vaihteluun on nykyisessä hallitusohjelmassa varauduttu merkittävästi paremmin kuin viime hallituskaudella. Keskeinen työkalu suhdanteiden tasaamisessa on aktiivinen finanssipolitiikka.

  SDP:n eduskuntaryhmä linjasi kokouksessa tavoitteita syyskuun budjettiriiheen. Niihin kuuluvat epäoikeudenmukaisen aktiivimallin leikkurin poistaminen, eläkelupauksen ensimmäisen erän toteuttaminen, tasapainoinen aluekehitys, osaamista tukevat panostukset koulutukseen ja nuoriin sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät välittömät toimenpiteet.

  SDP:n eduskuntaryhmä edellyttää myös nopeita toimia hoitajamitoituksen nostamiseksi vanhustenhoidossa hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Riittävä määrä hoitajia on ehdoton edellytys inhimilliselle hoidolle ja hoivalle. Ryhmä korostaa, että seitsemän vuorokauden hoitotakuun sekä hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu ovat poliittisen syksyn keskeisimpiä tavoitteita.

  Ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta käydyssä keskustelussa ryhmä kiinnitti erityistä huomiota siihen, että digitalisoituvassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää pitää kaikki mukana.  Eduskuntaryhmä edellyttää, että digisyrjäytymiseen haetaan nopeasti kestävät ratkaisut. Kaikille kansalaisille on turvattava palveluiden saatavuus riippumatta digitaalisista taidoista tai laitteiden saatavuudesta.

  Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on EU-vaalien ykkönen 

  Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on selvä ykkönen EU-vaaleissa 21,3 % kannatuksella. Edellisiin, vuoden 2014 EU-vaaleihin nähden puolueen kannatus parani 6,2 %. Tällä tuloksella Kaakkois-Suomi on näiden vaalien sosialidemokraattisin vaalipiiri.  

  Upean tuloksen tekivät vaalipiirin omat ehdokkaat Sari Melkko ja Satu Taavitsainen. He keräsivät yhteensä yli 17 000 ääntä. Satu Taavitsaisen tulos oli huikea, 13 310 ääntä ja SDP:n kolmas sija heti läpimenneiden Eero Heinäluoman ja Miapetra Kumpula-Natrin jälkeen. Sari Melkko teki myös hienon tuloksen keräten 3937 ääntä.

  Lämmin kiitos kaikille vaalityössä mukana olleille, SDP:tä äänestäneille sekä ehdokkaita tukeneille ja kannustaneille! 

   

  Sote-ratkaisu valmis hallitusneuvotteluissa - palvelut julkisen sektorin järjestettäväksi, ei markkinamallille

  Puolueiden puheenjohtajat ovat päässeet sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen rakenteista ja periaatteista. Ratkaisu on SDP:n tavoitteiden mukainen. Kokoomuksen ajama soten markkinamalli on hylätty. Nyt uudistuksessa siirretään katse ihmisten palveluiden parantamiseen ja terveyserojen kaventamiseen.

  Sote-uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. 

  Maakunniksi kutsuttavia Itsehallinnollisia alueita on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla.  Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

  Kuntien omaan tuotantoon liittyvät kysymykset ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

  Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Pelastustoiminta ja ensihoito otetaan osaksi maakuntien tehtäviä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisen komitean toimesta maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

  SDP:n jäsenille tiedoksi: Työryhmätasolla on löydetty yhteisymmärrys siitä, että hoitohenkilökunnan määrää lisätään ja säädetään 0,7 hoitajamitoitus. Tätä käsitellään seuraavaksi puheenjohtajapöydässä.

  SDP lähtee muodostamaan viiden puolueen hallitusta – tavoitteena sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi

  SDP lähtee käymään hallitusneuvotteluja keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa Säätytalolla.

  Tällä kokoonpanolla muodostuisi hallitus, jolla olisi takanaan eduskunnassa selvä enemmistö, 117 paikkaa. Arvonäkökulmasta nämä 5 puoluetta muodostaisivat hallituskoalition, joka kykenisi vahvalla otteella puuttumaan Suomen eriarvoistumiskehitykseen ja huolehtimaan koko maan tasapainoisesta kehittämisestä.

  Käytyjen hallitustunnusteluiden pohjalta voi arvioida, että mainitut viisi puoluetta kykenevät sopimaan paitsi vastuullisesta talous- ja ilmastopolitiikan linjasta, myös tekemään konkreettisia tekoja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi: turvaamaan ihmisten toimeentulon oikeudenmukaisella tavalla, huolehtimaan ihmislähtöisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta sekä tekemään välttämättömät tulevaisuusinvestoinnit koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

  - Hallitustunnustelija pyysi myös SDP:n vastaukset kysymyksiinsä ja kävi neuvottelut myös oman puolueensa kanssa. Näissä keskusteluissa meillä oli selkeästi sama suunta, kommentoi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm Säätytalolta.

  Lue Demokraatin uutinen aiheesta

  SDP julkaisi eurovaaliohjelmansa:
  Vakautta, uutta kasvua ja reilua työelämää koko Eurooppaan

   

  SDP julkaisi vaaliohjelmansa toukokuun europarlamenttivaaleihin. SDP:n eurovaaliohjelma on rakennettu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteille. Ensi parlamenttikaudella on vahvistettava sosiaalista Eurooppaa, tehtävä vastuullista ilmastopolitiikkaa, säädettävä kovemmat sanktiot verovälttelylle ja tehtävä EU-investointeja osaamiseen ja teknologiaan.

  – Suomen paikka on EU:n eturivissä. Haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat kokea ylpeyttä niin omasta kotimaastaan kuin koko maanosasta, joka kantaa vastuunsa ja tarjoaa kokoavaa johtajuutta koko maailmassa. SDP on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön ja unionin kehittämiseen. Meillä kun on tapana korjata, ei rikkoa, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

  – Yhteistyö on avainsana vakaan ja reilun unionin rakentamisessa. On kuitenkin myös niin, että tiettyjä uudistuksia on voitava viedä eteenpäin myös määräenemmistöllä. Yksi hyvä esimerkki tästä on verovälttelyyn puuttuminen. Suomen ja muiden EU-maiden veropohjan rapautumisen on loputtava. On Suomen etu, että EU:ssa päätettäisiin haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta määräenemmistöllä. Muuten verokeitaat voivat torpata kaikkia hyödyttävät uudistukset, sanoo SDP:n puoluesihteeri ja eurovaaliehdokas Antton Rönnholm ja jatkaa:

  – Keskiluokka ei voi enää maksaa verovälttelyn kustannuksia. Veronkierrolla ja verovälttelyllä menetetyt verotulot ovat pois tärkeiden palvelujen rahoittamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tarvitsemme tiukempia toimia esimerkiksi korkojärjestelyihin puuttumiseksi ja julkista maakohtaista veroraportointia. Suomi ei kuitenkaan pysty muuttamaan kehitystä yksin, vaan tarvitsee kumppanikseen muita EU-maita. On päivänselvää, että rajat ylittävät haasteet ratkaistaan vain rajat ylittävällä yhteistyöllä. Siksi vakaa ja reilu EU on jokaisen suomalaisen etu, sanoo Rönnholm.

  – EU:lla on potentiaalia olla osaamisen ja uusien teknologioiden johtava talous, joka luo kaikkia hyödyttävää kasvua tulevina vuosikymmeninä. Siksi EU:n investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin tulee lisätä. Uudet merkittävät tieteen ja tekniikan läpimurrot edellyttävät jäsenmaiden resurssien yhdistämistä suuriin monikansallisiin tutkimusohjelmiin. Aikaa ei ole hukattavaksi, vaan osaamisinvestointeja on tehtävä ripeästi, Rinne päättää.

  Tutustu SDP:n eurovaaliohjelmaan

  Tutustu SDP:n eurovaaliehdokkaisiin

   

  Avauspuhe vappujuhlassa 1.5.2019 Savonlinna

   

  Hyvät toverit, savonlinnalaiset ja vierailijat,

  Minulta on kysytty usein, miksi poliittisesti sitoutumattoman perheen kasvatti valitsee lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?

  Ja miksi valitsin puolueekseni juuri sosialidemokraatit vaikka suvaitsevalle, feministiselle ja luovasti ajattelevalle nuorehkolle naiselle oli huomattavasti mediaseksikkäämpiäkin vaihtoehtoja tarjolla?

  Valintani perustuu arvoihin.

  Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

  SDP:n nettisivuilla demariaate on tiivistetty niin hyvin, että uskallan lainata sen suoraan tähän vappujuhlaamme:

  "Demokratia ja yhteisvastuu ovat olennaista hyvässä yhteiskunnassa.

  Jokainen voi toimia kykyjensä ja jaksamisensa mukaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.

  Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa.

  Vapauden täytyy voittaa alistaminen, humaanisuuden suvaitsemattomuus ja oikeudenmukaisuuden itsekkyys."

  Minulle yhteisvastuu Savonlinnan päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että tunnemme historiamme, ja kykenemme tulevaisuuden ennakointiin.

  Nykymaailmassa tutkimustuloksia ja ennusteita tarjoillaan lähes syliin, joten tiedon puutteeseen ei päätöksenteossa voi vedota.

  Tyhmyys onkin sitten toinen juttu.

  Ellemme hyödynnä tarjolla olevaa faktatietoa, puolueettomien asiantuntijoiden lausuntoja, ja tee tutkittuun tietoon perustuvaa tulevaisuusennakointia, emme voi kuin todeta, että tyhmyys vei voiton.

  Yhteisvastuu on todellakin vastuuta: vastuun kantamista viisaasti ja yhdessä.

  Vapaus on suomalaisessa yhteiskunnassa monelle itsestäänselvyys.

  Vapautta pitää kuitenkin vaalia jatkuvasti.

  Olemme yksilöinä vapaita tekemään omat päätöksemme, mutta aito vapaus myös velvoittaa.

  Meillä on sanan- ja mielipiteenvapaus.

  Ne pohjautuvat ajatukseen sivistysvaltiossa elävistä sivistyneistä ihmisistä.

  Eduskuntavaalikampanjoinnin aikana Suomessa näkyi ehkä ennätysmäärä tämän vapauden väärinkäyttöä, sivistymättömyyttä.

  Ehdokkaita nimiteltiin mitä rumimmilla nimityksillä, kiviä heiteltiin kohti, takkia käännettiin ja syljettiin päälle.

  Naisehdokkaat saivat asiatonta kommenttia ulkonäöstään, ja joitain ihmisyhmiä halveksittiin avoimesti.

  Sosialidemokraateilla on vielä paljon työnsarkaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden kentillä.

  Onneksi Savonlinnassa demarit saivat vaaleissa vahvan tuen, kun katsotaan kaupungistamme annettuja demariääniä koko vaalipiirissä.

  Demareiden tekemään vastuulliseen, tasa-arvoiseen ja ihmisarvoa jalustalla pitävään politiikkaan uskotaan ja luotetaan laajasti.

  Savonlinnassa eletään nyt vaikeita aikoja.

  Kivun hetkellä viisaus punnitaan.

  Se, joka heiluu kuin tuuliviiri, ei pysty kuin pyörimään itsensä ympärillä.

  Savonlinnassa tarvitaan vahvaan vastuullisuuden kivijalkaan rakentuvaa, tulevaisuuteen katsovaa sivistynyttä toimintakulttuuria ja päätöksentekoa.

  Savonlinna ja Suomi tarvitsevat sosialidemokratiaa pyrkimyksissämme kohti sivistysvaltion ihanteita.

  Niin on aina ollut, ja niin on aina oleva.

  Vappu on työväen ja ylioppilaiden juhla.

  Juhlikaamme nyt, mutta älköömme jääkö laakereilla lepäämään.

  Sivistystä, ihmisyyttä, solidaarisuutta ja tasa-arvoa on vaalittava, jotta yhteiskuntamme ja kaupunkimme on mahdollista hengittää vapaasti myös tulevaisuudessa.

   

  Karoliina Helander

  Sdp:n valtuustoryhmän pj.

   

  Suuri Kiitos

  Vaalityö on eduskuntavaalien osalta tehty.

  Kiitos jokaiselle vaalityössä mukana olleelle, ehdokkaitamme Anna-Kristiinaa ja Jounia ja vaalityöntekijöitä kannustaneelle ja SDP:n tulosta edistäneelle!

  Vaalien tulos on yhteisen työn summa. 

  Kaakkois-Suomen vaalipiirissä saavutimme ykköspaikan ja samalla yhden kansanedustajapaikan lisää. SDP on valtakunnallisestikin ykkönen, mutta tulos jättää myös viestin siitä, että paljon on työtä edessä. 


  Yhdessä eteenpäin!

  STY - johtokunta

  STY:n ehdokkaat eduskuntavaaleissa.
  Muista käyttää äänioikeuttasi!

  Muutos tehdään yhdessä – sinua tarvitaan!

  Käsillä on vaalikampanjan loppukiri ja tunnelma tiivistyy. Moni äänestäjä pohtii omaa puoluevalintaansa ja ääniä on vielä paljon jaossa - ennakkoon on äänestänyt 36% äänioikeutetuista.

  Sinua ja aivan jokaista puolueen jäsentä tarvitaan nyt vaalivoiton varmistamiseen. Muutos on mahdollista ainoastaan, jos ihmiset lähtevät liikkeelle äänestämään muutosta.

  Suomessa käydään eduskuntavaalit, jotka ovat monella tapaa tulevaisuusvaalit. Näissä vaaleissa suomalaiset saavat valita, millä tavalla kuljemme yhdessä kohti 2030-lukua. SDP hakee näissä vaaleissa suomalaisten luottamusta tulevaisuuslinjalle.

  Jatketaan vaalityötä positiivisella tulevaisuusviestillä. Me teemme sen yhdessä!

  SDP haluaa:

  huolehtia laadukkaasta hoivasta: nostaa hoitajamitoituksen 0,7:aan, vahvistaa perusterveydenhuoltoa palkkaamalla lisää lääkäreitä ja hoitajia sekä toteuttaa hoitotakuun, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon pääsee viikossa.

  tehdä tulevaisuusinvestointeja: panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen, laajentaa oppivelvollisuutta ja taata jokaiselle lapselle kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden.

  edistää reilua työelämää: kehittää työelämää yhdessä sopimalla, poistaa perusteettomia palkkaeroja miesten ja naisten välillä sekä varmistaa työllisyyspalveluiden saatavuuden.

  Lue tarkemmin SDP:n ohjelmasta täältä. 

  Juuri sinä voit olla mukana ratkaisemassa näitä vaaleja ja Suomen suuntaa seuraaville vuosille.

  Oman alueesi toiminnanjohtajan yhteystiedot löydät täältä

  Jos sosiaaliset mediat ovat sinulle tuttuja, osallistu vaalityöhön myös somessa.

  Seuraa SDP:n ja ehdokkaiden sosiaalisen median kanavia ja tykkää, kommentoi sekä jaa siellä olevaa sisältöä. Toisen ihmisen kertomana viesti tavoittaa aina paremmin!

   

  SDP SAVONLINNA - POHJOIS-SAVO ON SUUNTAMME

  Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015 suuntaamisesta Pohjois-Savon maakuntaan. Tuon päätöksen jälkeen todettiin, ettemme voi osallistua Etelä-Savon itsehallinnollisen maakunnan valmisteluun, ennen valtuuston mahdollista uutta linjausta.

  Ihmettelyä on jälkikäteen herättänyt se, miksi valtuuston enemmistöpäätös ei jo silloin johtanut maakunnan vaihtoon. Suomessa on demokraattinen päätöksentekomenettely, mutta tässä asiassa se ei toiminut. Oliko ministeriön päätös jo ennalta tiedossa ja tällä keinotekoisesti torpattiin Savonlinnan virallinen siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan. Tällöin jo ja aiemminkin Savonlinnan kaupungin osalta oli käyty epävirallista keskustelua, että ääritilanteessa pitää olla valmis vaihtamaan maakuntaa. Mikään ei ole tuosta ajasta muuttunut, eikä uutta linjausta ei ole tehty. Ihmetyttää se, että mitä on tapahtunut vuodesta 2015, kun tätä asiaa vielä vatkataan?

  Joulukuussa 2015 perusteltiin tehtyä päätöstä Savonlinnasta jo olevilla toimivilla hoitoketjuilla Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Todettiin myös, että Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden yhdistämisellä ei saada kustannustehokasta palvelua, sillä Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluita tarvitaan edelleen. Näin todellakin tapahtuu ja v. 2019 Kysistä ostettiin palveluita yli 10 miljoonalla eurolla. Tämäkin kertoo jo sen mihin Savonlinnan alueen kuntien tulee suuntautua sote-maakuntana.

  Savonlinnan demarit ovat olleet jo vuodesta 2015 yhtenäisenä ryhmänä kannattamassa Pohjois-Savon suuntaa. Tämä kanta on vain vahvistunut ajan kuluessa, kun olemme voineet neuvotella perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun Sd. kanssa ja meitä on kuunneltu ministerin taholta.

  Emme ole ajamassa Savonlinnan elinvoimaisuutta alas ja vaan olemme halukkaat pitämään täällä kaikki erikoissairaanhoidon työpaikat, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspaikat. Xamkin kohtalo on jo ennakolta tuotu esille voimakkaasti, sekä pelottelu opiskelupaikkojen menettämisellä. Menetämme sosiaali- ja terveyshuollon opiskelupaikat jäämällä Etelä-Savoon. Menetämme Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen, sillä Etelä-Savon maakunnan kantokyky ei ole riittävä pitämään kahta päivystävää sairaalaa. Työpaikkojen menetyksien myötä menetämme näiden henkilöiden osalta verotulot. Erikoissairaanhoidon työpaikkoja häviää n. 500, sen lisäksi tukipalveluissa on henkilöstöä 280 ja heistä merkittävä osa jyvittyy erikoissairaanhoidon puolelle. Henkilöistä suuri osa yli 80 % asuu Savonlinnassa, joten menetykset kohdistuisivat suurelta osin tänne Savonlinnaan. Sairaalan yhteispäivystyksen menettäminen on tiedostettu Xamkilla, sillä työssä oppimisen harjoittelupaikkoja ei täällä enää tuolloin ole riittävästi. Uhkana on 600 koulutuspaikan menetys, ammatillisen koulutuksen kanssa yhteisesti.

  Etelä-Savon maakunnasta on tehty meille ylitsepääsemätön kynnys. Ollaanko tällä estämässä Savonlinnan alueen kuntien perustuslaillinen itsemääräämisoikeus?

  Nyt ei ole syytä enää painaa jarrua, vaan tehdä päätöksiä tulevaisuuden turvaamiseen ja neuvotella Pohjois-Savoon suuntautumisesta ministeriön tuella. Kehittää Savonlinnan kaupungin ja muiden Itä-Savon sairaanhoitopiirien jäsenkuntien toimeentuloa yhteisesti. Me Savonlinnalaiset demarit olemme kannattaneet aiemmin tehtyjä päätöksiä ja viimeksi 28.10.2019 Savonlinnan kaupungin valtuuston tekemää päätöstä Itä-Savon sairaanhoitopiirin sote-alueen valmistelun suunnasta Pohjois-Savoon.

  Kannatamme edelleen vankkumattomasti suuntautumista Pohjois-Savoon sote-maakuntaan. Tällä turvaamme tulevaisuuden Itä-Suomessa ja sen myötä Savonlinnan kaupungin, sekä ympäristökuntien alueella.